نرم افزار جامع مدیریت امور ورزشی


اين نرم افزار با هدف مديريت اطلاعات اعضاي ورزشي تيمها، مديريت اطلاعات پزشکي، مديريت قراردادها، کارکردها، امورمالي مرتبط با قراردادها، جدول بازيها و نتايج بازيها،تمرینها براي يک باشگاه ورزشي با رشته هاي ورزشي متنوع طراحي و پياده سازي شده است، اين سيستم به شما اين قابليت را مي دهد که کليه اطلاعات مربوط به امور پزشکي، امور قرارداد و ورزشي تيمها را مديريت نمائيد. ثبت اطلاعاتي مانند سوابق پزشکي، مصدوميت، برنامه درماني، کارکرد، کارانه، پاداش، رضايت نامه، پيمانکاران، تاسيسات، جدول زماني بازيها،تمرینات، نتايج و جزئيات بازيها در نرم افزار امکان پذير مي باشد.

دریافت کاتالوگ

تماس با فابراد


تهران . خیابان ولیعصر . خیابان پیران عقل . ساختمان شماره 4